Povodom obilježavanja Svjetskog dana doktora porodične medicine na Medicinskom fakultetu u Foči, katedra za porodičnu medicine sa prof. dr Majom Račić na čelu je 18.5.2016. god. upriličila akademski skup pod nazivom „Porodična medicina danas“.

Na skupu su govorili domaći i strani stručnjaci, specijalisti porodične medicine koji se dugo bave ovom praksom, a većina ih istovremeno i predaje na fakultetima. Njihova gledišta o stanju porodične medicine kod nas, o radu u praksi, te poređenja naše sa drugim zemaljama, kao i zaključci i preporuke za dalje djelanje, za prisutne specijaliste i specijalizante porodične medicine bili su i te kako zanimljivi.

 

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine, dr sci. med Draško Kuprešak govorio je o aktivnostima koje se preduzimaju u udruženju, preprekama na koje ljekari nailaze u svom radu i teškom položaju porodične medicine zbog malih izdvajanja za tu oblast u odnosu na izdvajanja za sekundarni nivo liječenja. Pomenuo je i novi pristup u kontinuiranoj edukacij koji bi uskoro trebao stupiti u praksu.

Doc. dr Zaim Jatić sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu je svojim zanimljivim predavanjem „Gdje smo i gdje želimo biti“ poredio medicinu u nekadašnjoj Jugoslaviji i ovu danas, čime je prisutne podsjetio na važnost samih ljekara i njihove prakse za cjelokupnu zajednicu. Ukazao je i na omalovaženost specijalista porodične medicine i težak rad u federaciji zbog malih ulaganja u ovu oblast, u čemu je našao i sličnost sa izlaganjem svog prethodnika, dr sci med Draška Kuprešaka.

Upoređivane su i plate, broj registrovanih pacijenata po timovima I drugi značajni elementi za rad u federaciji BiH, Republici Srpskoj i još nekim zemljama o čemu je govorila doc. Dr Larisa Gavran sa Medicinskog fakulteta u Zenici, koja je kroz temu „Koliko su vrjednovani doktori porodične medicine u BiH?“ predstavila svoj naučno-istraživački rad. Zanimljivo je da smo po prosječnom broju registrovanih (1873,2) i broju pregledanih (38,7) pacijenata negdje u sredini u BiH, po platamo sve smo izjednačeniji sa Federacijom BiH, ali daleko za razvijanim zemljama Evrope.

Doc. dr Kosana Stanetić sa univerzitetra u Banja Luci govorila je o programu prevencije masovnih nezaraznih bolesti i naglasila važnost prevencije i ostvarivanja ciljeva globalnog akcionog plana u koje spadaju strategije visokog rizika usmjerenog na cjelokupno stanovništvo i populacione strategije usmjerene na pojedince i njihove porodice.

Svojim prisustvom skup je uveličala i prof. dr Leslie Rurke iz Kanade koja je govorila o „Rourke Baby Record“, veoma zanimljivom i korisnom sajtu, kako za ljekare, tako i za roditelje. Na http://www.rourkebabyrecord.ca/ mogu se naći najnovije svjetske preporuke u vezi rasta, razvoja, ishrane, spavanje, čuvanja i bezbjednosti djece od prve sedmice do pete godine života. Napominjemo da će ovaj sajt uskoro biti preveden i na naš jezik.

Nakon ovih predavanja prof. dr Marshall Godwin iz Kanade, mentor naših prvih specijalizanata porodične medicine održao je korisnu radionicu o pisanju sistematskih preglade literature I metaanalizi, čime su specijalizanti I zaposleni na Medicinskom fakultetu u Foči dobili još korisnih informacija za buduće naučne radove.

Napominjemo da su prof. Rourke I prof. Goldman, kao gostujući profesori, u toku svog dvosedmičnog boravka u Foči održali niz predavanja i radionica studentima i specijalizantima Medicinskog fakulteta. Kao posebno koristan, specijalizanti ističu njihov zajednički rad u ambulantama gdje su mogli potvrditi da se preporuke o liječenju koje dobijaju na svom fakultetu u Foči ne razlikuju mnogo od onih po kojima uče kanadski specijalizanti.

Zaključak skupa bio je da postoje brojni problemi, kako kod nas u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH, da je potrebno više ulaganja u zdravstveni sistem,kao i prilagodba sistema finansiranja, ali i da cijeli sistem neće funkcionisati ne budemo li više djelali u smislu implementacije principa porodične medicine. Pri tome važnost njenog bitisanja u zajednici potvrđena je više puta tokom skupa.