Colors: Orange Color

DEFINICIJE I KOMPETENCIJE PORODIČNE MEDICINE/OPŠTE PRAKSE ZA EVROPU

Porodična medicina:

          - Je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina

          - Je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite

          - Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol

          - Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim okruženjima

          - Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan proces pri donošenju odluka

          - Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama

          - Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između ljekara i pacijenta

          - Promoviše dobro zdravlje i dobro stanje kroz odgovarajuće, sigurne i djelotvorne intervencije

          - Čini djelotvornom i sigurnom upotrebu resursa kroz koordinaciju njege, menadžment upućivanja pacijenata i kroz uspostavljanje kontakta s drugim profesionalcima

WONCA - Europe mart 3, 2002 Noordwick, Netherlands