Colors: Orange Color

Ciljevi Udruženja su:

- zastupanje profesionalnih interesa svih ljekara porodične medicine;

- unaređenje i razvoj primarne zdravstvene zaštite;

- podsticanje naučno-istraživačkog rada;

- omogućavanje pristupa ljekarima porodične medicine, kao i ostalim članovima Udruzenja, na međunarodnim kongresima porodične medicine;

- uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima ljekara porodične medicine koje postoje u našoj zemlji ili van nje.

 

Djelatnosti Udruženja su:

- da učestvuju u razmatranju cjelokupne zdravstvene djelatnosti, a naročito u izradi prijedloga za razvijanje mreže i kapaciteta zdravstvenih organizacija, u planiranju i programiranju rada zdravstvene zaštite, kao i u izradi normativa opterećenja zdravstvenih radnika i standarda stručnog rada ljekara porodične medicine;

- da neprekidno radi na stručnom usavršavanju ljekara i na blagovremenoj primjeni savremenih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi u porodičnoj medicini;

- da podstiče rad i uspostavlja saradnju svih podružnica .

- da sarađuje sa medicinskim i drugim odgovarajućim medicinskim naučnim ustanovama i institucijama, društvima i udruženjima u zemlji i inostranstvu;

- da razvija i usmjerava međunarodnu saradnju ljekara RS sa ljekarima drugih zemalja, evropskim udruženjima doktora medicine i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, saglasno utvrđenim principima međunarodne politike;

- da u cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvoja medicinske nauke i njene praktične primjene izdaje stručne, naučne i druge publikacije;

- da radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva, organizovanju predavanja, dana i nedjelja zdravlja, kao i obavještenja putem sredstava javnog informisanja.