Colors: Orange Color

 

Ciljevi Udruženja su:
-zastupanje profesionalnih interesa svih ljekara porodične medicine;
-unaređenje i razvoj primarne zdravstvene zaštite;
-podsticanje naučno-istraživačkog rada;
-omogućavanje pristupa doktorima porodične medicine, kao i ostalim članovima Udruzenja, na međunarodnim kongresima porodične medicine;
-uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima ljekara porodične medicine koje postoje u našoj zemlji ili van nje.Djelatnost Udruženja su:
-da učestvuju u razmatranju cjelokupne zdravstvene djelatnosti, a naročito u izradi prijedloga za razvijanje mreže i kapaciteta zdravstvenih organizacija, u planiranju i programiranju rada zdravstvene zaštite, kao i u izradi normativa opterećenja zdravstvenih radnika i standarda stručnog rada ljekara porodične medicine;
-da neprekidno radi na stručnom usavršavanju ljekara i na blagovremenoj primjeni savremenih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi u porodičnoj medicini; -da podstiče rad i uspostavlja saradnju svih podružnica .
-da sarađuje sa medicinskim i drugim odgovarajućim medicinskim naučnim ustanovama i institucijama, društvima i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
-da razvija i usmjerava međunarodnu saradnju ljekara RS sa ljekarima drugih zemalja, evropskim udruženjima doktora medicine i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, saglasno utvrđenim principima međunarodne politike;
-da u cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvoja medicinske nauke i njene praktične primjene razvija dijagnostičko terapijske vodiče,smjernice dobre prakse, protokole za liječenje,integrisane kliničke puteve za primarni nivo zdravstvene zaštite kao i da izdaje stručne, naučne i druge publikacije;
-da radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva, organizovanju predavanja, dana i nedjelja zdravlja, kao i obavještenja putem sredstava javnog informisanja.