На основу члана 25. алинеја 7. Законодавни одбор скупштине Удружења, на сједници одржаној 20. фебруара 2010. године, утврдио текст Пословника скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске . 

Број:02/3- 49/10 ПредсједникБања Лука 20. фебруар 2010. године Законодавног одбора, Др Владо Цвијић ПОСЛОВНИК 
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ЉЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕI - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 


Члан 1. 


Овим пословником уређују се унутрашња организација скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске (у даљем тексту: скупштина Удружења), начин остваривања права и дужности чланова удружења и делегата и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Удружења. 


Члан 2. 

Скупштина Удружења ради на сједницама, а одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Статутом и законом по поступку утврђеном овим пословником. 


Члан 3. 


Скупштина је највиши орган Удружења и чине је делегати десет подружница: Бања Лука, Градишка, Добој, Приједор, Бијељина, Зворник, Источно Срајево,Фоча, Требиње, Брчко. 
Скупштину Удружења представља предсједник скупштине. 


II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ЉЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РС 


1. Сазивање прве сједнице скупштине Удружења 


Члан 4. 


Члан 5. 


На првој сједници скупштина Удружења: 
- бира предсједника и чланове комисија и одбора скупштине; 
- разматра извјештај Мандатне комисије и верификује мандат делегатима; 
- бира предсједника и потпредсједнике скупштине Удружења; 
- именује секретара и замјеника секретара скупштине Удружења; 
- бира предсједника и чланове сталних и других радних тијела скупштине Удружења. 


Верификација мандата 


Члан 6. 


На основу извјештаја Мандатнe комисије, скупштина верификује мандат изабраних делегата. 
Мандатна комисију сачињавају предсједник и пет чланова које скупштина Удружења бира јавним гласањем на првој сједници из реда делегата. 
Чланови Мандатно комисије бирају се на принципу сразмјерне заступљености, које уз претходне консултације предлаже предсједавајући са листа подружница. 


Мандатна комисија је изабрана ако је за њу гласала већина од укупног броја делегата скупштине Удружења. 


Члан 7. 


Мандатна комисија прегледа извјештај органа за спровођење избора о спроведеним изборима у подружницама, утврђује да ли су подаци из увјерења о избору сваког делегата истовјетни са подацима из извјештаја и да ли су увјерења издата од надлежних органа те о утврђеном стању подноси скупштини Удружења извјештај са приједлогом за верификовање мандата. 
Скупштина Удружења разматра извјештај Мандатне комисије и одлучује о верификацији мандата новоизабраних делегата јавним гласањем, већином гласова укупног броја делегата скупштине. 

2. Избор предсједника, потпредсједника, секретара и замјеника секретара скупштине Удружења 


а) Избор предсједника скупштине Удружења 


Члан 8. 


Свака подружница може предложити кандидата за предсједника скупштине Удружења. 
Делегат скупштине може да учествује у предлагању само једног кандидата. 
Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата. Члан 9. 


Предсједавајући доставља делегатима све примљене писмене приједлоге кандидата за предсједника скупштине Удружења. 
У име предлагача, делегат извјестилац има право да образложи приједлог. 
О приједлогу кандидата за предсједника скупштине отвара се расправа. 
Након расправе предсједавајући утврђује листу кандидата за предсједника скупштине Удружења, и то по азбучном реду презимена. 


Члан 10. 


Предсједник скупштине Удружења бира се јавним гласањем, ако скупштина Удружења другачије не одлучи. 
Делегат скупштине може гласати само за једног кандидата. 
Тајно гласање за избор предсједника скупштине врши се према одредбама овог пословника о доношењу одлука скупштине Удружења тајним гласањем. 
Кандидат за предсједника скупштине не може да руководи гласањем, нити да помаже у руковођењу. 

Члан 11. 


За предсједника скупштине Удружења изабран је делегат који је добио већину од укупног броја гласова делегата скупштине Удружења. 
Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља. 
Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова. 
Ако ни у другом кругу предсједник скупштине Удружења није изабран, понавља се поступак избора. 


б) Избор потпредсједника скупштине Удружења 


Члан 12. 


Скупштина бира једног потпредсједника. 
Приједлог и избор потпредсједника скупштине врши се према одредбама овог пословника које се односе на избор предсједника скупштине Удружења. 


в) Именовање секретара скупштине Удружења 

Члан 13. 


Скупштина Удружења именује секретара скупштине и његовог замјеника на приједлог новоизабраног предсједништва скупштине Удружења. 
Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата, у писменом облику. 


3. Избор чланова сталних радних тијела скупштине 


Члан 14. 


Радна тијела скупштине има предсједника, замјеника предсједника и одређени број чланова. 
Представници подружница предлажу чланове радног тијела сразмјерно броју делегата које имају у скупштини. 
Делегат скупштине може бити члан више радних тијела. 
За чланове појединих радних тијела могу се, када је то одређено овим пословником или одлуком о образовању радних тијела, бирати научни и стручни радници, с тим да њихов број мора бити мањи од половине укупног броја чланова радног тијела. 


III - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 


1. Предсједник, потпредсједник, секретар и замјеник секретара скупштине Удружења 

а) Предсједник скупштине Удружења 


Члан 15. 


Предсједник скупштине обавља сњедеће активности: 
-Скупштина бира предсједника који је истовремено и предсједник председништва Удружења; 
-представља Удружње, сазива сједнице Скупштине и Предсједништва; 
-координира и контролише рад органа Удружења и њихових радних тијела; 
-стара се о припреми сједница органа; 
-обезбјеђује сарадњу са другим органима и организацијама у РС и врши друге послове које му повјери Скупштина и Предсједништво 


Члан 16. 


Предсједнику скупштине престаје функција прије истека времена на које је изабран разрјешењем или престанком мандата делегата. 
У случају подношења оставке, предсједнику скупштине престаје функција даном одржавања сједнице на којој је поднио оставку, односно на првој наредној сједници скупштине Удружења, ако је оставку поднио у времену између двије сједнице. 
О поднијетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције предсједника по овом основу само констатује. 


Члан 17. 


Скупштина Удружења може разријешити дужности предсједника прије истека времена на које је изабран, ако повјерену дужност не обавља у складу са Статутом, законом и овим пословником према поступку предвиђеним за избор предсједника скупштине Удружења. 
Приједлог за разрјешење из става 1. овог члана мора бити образложен. 

Члан 18. 


У случају престанка функције предсједника скупштине прије истека времена на које је изабран, скупштина ће на истој, а најкасније на наредној сједници, започети поступак избора предсједника скупштине Удружења, у складу са одредбама овог пословника. 

б) Потпредсједник скупштине 

Члан 19. 


Потпредсједник скупштине Удружења помаже предсједнику скупштине у обављању послова из његове надлежности. 
Предсједника скупштине, у случају привремене спријечености, замјењује потпредсједника, о чему обавјештава секретара скупштине Удружења. 


Члан 20. 


Потпредсједник скупштине може поднијети оставку или бити разријешени функције, по поступку и на начин предвиђен за престанак функције предсједника скупштине. в) Секретар и замјеник секретара скупштине Удружења 

Члан 21. 


Секретар скупштине помаже предсједнику скупштине у припремању и организовању сједница скупштине и ради друге послове које му повјере скупштина Удружења и предсједник скупштине, а у складу са Статутом Удружења. 
Секретар скупштине Удружења за свој рад одговоран је скупштини Удружења и предсједништву скупштине. 


Члан 22. 


Секретар скупштине Удружења има замјеника који му помаже у раду. 
Замјеник секретара замјењује секретара у вријеме његове одсутности или спријечености и ради друге послове које му повјери секретар. 

Члан 23. 


Секретару скупштине Удружења престаје функција прије истека времена на које је именован: оставком и разрјешењем. 
Секретар, односно замјеник секретара, може бити разријешен прије истека времена на које је именован ако: 
- се не придржава прописа и општих аката скупштине или не извршава закључке скупштине или се понаша у супротности са њима; 
- својим радом проузрокује штету или занемарује и неуредно обавља своје дужности. 
До именовања новог секретара скупштине, дужност секретара врши замјеник секретара. 

Б. Посебне одредбе 

3.1. Комисије скупштине Удружења 


Члан 24. 


Комисија скупштине је: 
- Мандатна комисија; 

Мандатна комисија 


Члан 25. 


Мандатна комисија има предсједника и пет чланова, који се бирају из реда делегата у скупштини. 


Члан 26. 


Мандатна комисија: 
- разматра увјерења о избору делегата у скупштини и извјештај органа за спровођење избора и подноси скупштини извјештај с приједлогом за верификацију мандата; 

3.2. Стални одбори скупштине Удружења 

Члан 27. 

Стални одбори скупштине су: 

1. Одбор за КМЕ; 
2. Законодавни одбор; 
3. Одбор за награде и похвале; 
4. Одбор за међународну сарадњу; 
6. Одбор за етику и деонтологију; 


IV - СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 


1. Припрема и сазивање сједнице 

Члан 28. 


Предсједник скупштине отвара сједницу скупштине Удружења и утврђује да ли постоји кворум за рад скупштине. 
Скупштина најмање једном годишње одржава сједнице,а одлуку о сазивању сједнице скупштине са приједлогом дневног реда доноси Предсједништво најмање 7 дана прије утврђеног термина, са позивом и радним материјалом. 
Скупштина се одржава по потреби, на приједлог Предсједника, потпредсједника или најмање седам чланова Скупштине. Ванредна сједница скупштине се сазива по потреби на захтјев 2/3 делегата скупштине. 
Скупштину сазива предсједник, односно потпредсједник. 
Скупштина може доносити правно ваљане одлуке само ако је присутно више од половине делегата, а одлуке се доносе простом већином гласова делегата Скупштине. 

2. Отварање сједнице и учешће на сједници 


Члан 29. 


Предсједник скупштине отвара сједницу скупштине Удружења и утврђује да ли постоји кворум за рад скупштине. 
Кворум за рад скупштине постоји ако је на сједници скупштине присутно више од половине укупног броја делегата скупштине. 

Члан 30. 


На почетку рада скупштине Удружења, када скупштина засједа, предсједник скупштине обавјештава скупштину Удружења о делегатима који су спријечени да присуствују сједници скупштине, као и о томе ко је позван на сједницу. 
Истовремено, предсједник скупштине даје потребна објашњења у вези са радом на сједници и другим питањима. 


В. Одлучивање 

1. Опште одредбе 


Члан 31. 


Скупштина Удружења одлучује гласањем делегата у складу са Статутом, законом и овим пословником. 


Члан 32. 


Делегати скупштине гласају “за” приједлог, “против” приједлога, или се уздржавају од гласања. 
Одлука се сматра донесеном ако је за њу гласало више од половине укупног броја делегата скупштине. 3. Тајно гласање 

Члан 33. 

Скупштина Удружења одлучује тајним гласањем када је то предвиђено посебном одлуком скупштине. 
Ако се тајно гласа гласачким листићима, штампају се 35 гласачка листића. 
Гласачки листићи су исте величине, облика и боје, а овјерени су печатом скупштине Удружења. 
За свако поновљено гласање, гласачки листићи штампају се у другој боји. 


Члан 34. 


Пошто је гласање завршено, комисија за гласање утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено. 


Члан 35. 


Скупштина обавља сљедеће активности: 
-доноси Статут Удружења и одлучује о приједлогу измјена и допуна Статута; 
-бира и разрјешава предсједника и потпредсједника и секретара и замјеника Скупштине; 
-доноси општа акта Удружења; 
-доноси програм рада Удружења; 
-разматра и финансијски план и завршни рачун Удружења; 
-даје упутства за рад подружница; 
- бира и разрјешава предсједништво Удружења или лице овлаштено за заступање и представљање; 
-доноси одлуку о формирању стручних и других секција и утврђује њихове задатке; 
-доноси и сва друга значајна документа и одлуке у вези са радом Удружења; 
-усваја извјештај о раду Удружења; 
-разматра извјештај о раду Надзорног одбора; 
-врши избор и разрјешава чланове Надзорног одбора; 
-даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења прије његовог уписа у регистар; 
-одлучује о припајању, развајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Удружења; 
-бира представнике Удружења у друге органе и радна тијела; 
-доноси одлуку о престанку рада Удружења на основу сагласности 2/3 делегата скупштине; 
-доноси пословник о свом раду и друга акта која се односе на функционисање Удружења; 
-образује стручну службу за обављање стручних, административних, финансијских и других послова за потребе Удружења; 
-разматра молбе и жалбе које су јој упућене, даје одговоре на постављена питања; 
-даје смјернице за рад Предсједништва; 
-доноси одлуке јавним гласањем; 
-врши друге послове ради остваривања циљева и задатака Удружења; 

Д. Записник и биљешке 


Члан 36. 


О раду сједнице скупштине води се записник. 
Записник садржи основне податке о раду на сједници и датим приједлозима , одлукама и закључцима усвојеним на сједници. 
У записник се уносе и резултати гласања о појединим питањима. 
О изради записника стара се секретар или замјеник секретара скупштине. 
Записник на који нису стављене примједбе, односно у који су, према прихваћеним примједбама, унесене измјене, усваја се без расправе. 
Усвојени записник потписују предсједник и секретар или замјеник секретара скупштине. 
За истинитост записника одговоран је секретар или замјеник секретара скупштине. 


Члан 37. 


Сједнице скупштине Удружења и њених одбора су јавне. XXI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

Питања која нису регулисана овим пословником могу се уређивати закључком скупштине Удружења. 
Измјене и допуне Пословника врше се на начин предвиђен за његово доношење. 

Члан 39. 

Овај пословник ступио је на снагу 27. марта 2010. године .