На основу члана 25. алинеја 7. Законодавни одбор скупштине Удружења, на сједници одржаној 20. фебруара 2010. године, утврдио текст Пословника скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске . 

Број:02/3- 49/10 ПредсједникБања Лука 20. фебруар 2010. године Законодавног одбора, Др Владо Цвијић ПОСЛОВНИК 
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ЉЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕI - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 


Члан 1. 


Овим пословником уређују се унутрашња организација скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске (у даљем тексту: скупштина Удружења), начин остваривања права и дужности чланова удружења и делегата и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Удружења. 


Члан 2. 

Скупштина Удружења ради на сједницама, а одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Статутом и законом по поступку утврђеном овим пословником. 


Члан 3. 


Скупштина је највиши орган Удружења и чине је делегати десет подружница: Бања Лука, Градишка, Добој, Приједор, Бијељина, Зворник, Источно Срајево,Фоча, Требиње, Брчко. 
Скупштину Удружења представља предсједник скупштине. 

Opširnije...